Work life balance a Wellbeing

Worklife balance a Wellbeing sú vzájomne previazané kategórie, ktoré si zaslúžia komplexný pohľad. Worklife balance, ktorý je významovo aktuálne používaný ako model na zabezpečenie rovnováhy medzi pracovným a osobným životom a wellbeing pojem označujúca pocit zdravia, duševnej pohody.

Oblasti sú vzájomne prepojené na firemnú kultúru, hodnoty, ktoré spoločnosť vyznáva a v rámci, ktorých hľadá ľudí „rovnakej krvnej skupiny“, ktorá má svoje predstavy o tom, čo je v ich živote dôležité, čo im má prinášať práca, a aj to ako chcú tráviť svoj voľný čas. Wellbeing sa zvyčajne uvádza ako kategória, ktorú je možné zlepšiť, ak je venovaná dostatočná pozornosť rovnováhe práci a oddychu resp. pracovného a osobného života.

My pod pojmom wellbeing však rozumieme širšiu kategóriu, uvedomovanú kvalitu života, zmysel toho, čo žijeme, robíme  a ako túto kvalitu dokážeme napĺňať cez zdravie, sebarealizáciu, hmotné zabezpečenie a vzťahy. V tomto kontexte potom aj work life balance, prekračuje rámec dobre nastavených benefitov a spoliehaním sa na  zavedenie home office a masáží na pracovisku.

Faktory ako individuálna spokojnosť, zmysluplnosť sú tie, ktoré sa nedajú definovať ako KPI merateľných procesov, na ktorých konci je zaangažovanosť a individuálna zodpovednosť. Existuje spôsob, ako narábať s týmito všeobecnými pomenovaniami, ktoré sa priamo dotýkajú individuality zamestnanca? Cesta cez spoznávanie toho, čo sa viaže ku príslušnosti k „značke“, ako funguje dôvera a partnerstvo, je spôsob ako začať. Témy, ktoré sa potom na ceste objavujú sú: zapojenie zamestnancov  do rozhodovania, autonómia a vplyv na spôsob práce, jasnosť úloh a zladenie požiadaviek, prostredie, ktoré podporuje bezpečie, sociálne vzťahy a otvorenú komunikáciu.

  • Vyhodnotenie rizikových psychosociálnych faktorov
  • Program: Dôvera, Lojalita, Partnerstvo
  • Firemná identita ako súčasť employee brandingu