Prístup

Na Slovensku sme jedni z mála, ktorí klientom od začiatku programov nechávajú zažívať , energetizujúce stránky ich osobnosti, ktoré potom dokážu využiť v profesnom, osobnom i rodinnom živote.
 
Ako pristupujeme mu klientom:
  • Spoznávame, rešpektujeme. Nehodnotíme, nekonfrontujeme.
  • Pracujeme s tým čo je klientom vlastné, nepridávame do ich životov nič cudzie.
  • Otvárame priestor pre zvedomenie individuálnej výnimočnosti každého klienta.
  • Podporujeme nové pohľady na seba, situácie.
  • Vytvárame priestor pre slobodu voľby a konania.
  • Klient (aj skupina) má vždy možnosť rozhodnúť sa čomu, ako, ako dlho sa chce, potrebuje venovať.
  • Neexistuje pre nás nespolupracujúci klient alebo skupina, iba neflexibilný kouč, terapeut, tréner.
 

K.G. Jung povedal:“ Energia neexistuje, iba ak existuje napätie protikladov...“, Koučing ako proces, vzájomného pôsobenia kouča a koučovaného uvoľňuje potenciál pre rozvoj. Polaritný princíp dokáže prinášať riešenia, ktoré vytvárajú systémové a dlhodobé riešenia. Zároveň vytvára nenásilný priestor a prirodzený spôsob „preklápania“ nevýhod do príležitostí. Práve táto kvalita umožňuje využívať tento prístup nie len pri výkonovom koučovaní. Je výborným nástrojom pre podporu zmien a transformácií, pre ľudí ktorí majú radi kreativitu a sú otvorení novým výzvam.

Naratívna terapia patrí k systemickému prístupu, ktorého základom je vytvárať nový životný príbeh. Umožňuje klientovi  prinavrátiť jeho život tak, aby ho prežíval ako želaný a uspokojivý. Od iných terapeutický smerov sa líši najmä tým, že terapeut nevystupuje v procese ako expert, ale je podporujúcim partnerom, kde klient sa stáva spolutvorcom celého procesu.Spôsobom transformovania problémového príbehu klienta (problém, s ktorým klient prichádza) do nového príbehu (vytvára sa na pozitívnych momentoch ), umožňuje tomuto prístupu pracovať veľmi efektívne a to aj v oblastiach akými sú traumy, straty, depresie, úzkosti, psychosomatické ochorenia. Zároveň je tento prístup najviac používaný v rodinnej terapii a zaznamenal veľké úspechy aj pri práci so žiackymi kolektívmi, v ktorých sa vyskytli rôzne druhy problémov.

Základný proces dialógu a vzájomnej spolupráce, kde kouč vedie koučovaného k práci na jeho zákazke,  sa v naratívnom koučingu  nelíši od polaritného. Aj tu je klient ten, ktorý si sám hľadá odpovede na svoje otázky a tak ako pri terapii, aj tu je spoluautorom toho, čo sa v procese koučovania deje. Zároveň tento prístup využíva oddelenie človeka od problému, čo umožňuje klientovi iný pohľad akoby „zvonku“. Zároveň spôsob dialógu umožňuje efektívne smerovať  k jasne vymedzenému riešeniu. Naratívny prístup umožňuje v koučingovom procese pracovať  aj so  sociálnou skupinou, akými sú kolektívy, skupiny, tímy, školské triedy. Je veľmi efektívny pre manažérov, ktorí sú profesne seniorsky, majú veľa profesných i osobných skúseností, ktoré sa pre nich môžu v zovšeobecnenej podobe stať limitmi.

Na riešenie orientovaný prístup, využíva sa jak v terapeutickej tak aj koučingovej praxi. Je výrazne orientovaný na budúcnosť a pozitívne prežívanie. Je veľmi účinný v párovej terapii a tiež pri podpore hľadania riešení v skupinách, pri návrhoch nových myšlienok, inovácií alebo aj nastavení interfaceov pri definovaní procesov a z nich vyplývajúcich zodpovedností. V individuálnom koučingu sa primárne využíva na ujasnenie cieľov, definovanie priorít aj spôsobu akým sa veci budú diať. Je výborným prístupom pre podporu efektívnej implementácie riešení v projektovom riadení.

Vizualizáciu používame ako doplnkovú metódu prevažne pri koučingovom prístupe. Je založená na rovnakom princípe ako denné snenie. Dokáže aktivovať podvedomé procesy, ktoré prinášajú klientovi prepájanie rôznych problémových obsahov vo veľmi bezpečnej forme, pred ktorou sa nemusí brániť a dokáže s nimi pracovať.Práca so symbolmi obohacuje terapeutický proces hlavne u detí. Zároveň je aj veľmi nápomocnou pri koučingových procesoch, hlavne pri hľadaní toho, čo je pre klienta skutočne prospešné. Tak ako vizualizácia pracuje s podvedomými obsahmi bezpečným spôsobom. Umožňuje vhľady do problémových oblastí, najmä tých ktoré sú spojené s emocionálnym prežívaním