HR Profesionáli, kouči a učitelia

Disponovať profesionálnym  prístupom, ktorý je prospešný tak pre profesionálov, ktorí ich zabezpečujú  ako aj  pre žiakov, kolegov, klientov, znamená využívať svoje profesné i ľudské zdroje v oblasti prístupu, komunikácie a umocňovaní vzájomnej dôvery. V takto zameranej práci, je osobnosť profesionála  základným nástrojom. Odborná príprava, znalosť metodiky, či postupov je dobrým základom, robiť veci na prospech iných. Tento základ však potrebuje mať pevnú oporu v  zdrojoch a osobnostnej výbave.

Vzdelávanie a rozvoj iných prináša rôzne náročné situácie, ktoré kladú na profesionálov oveľa väčšie nároky  v rámci sebauvedomovania, sebareflexii a sebaregulácii.  Uvedomovanie si vlastných zdrojov, uhájenie si hraníc v rámci roly, v ktorej sa profesionáli ocitajú ako aj rešpektu voči vzdelávaným a rozvíjajúcim sa. Uvedomovanie si prelínajúceho sa procesu kontroly a podpory, ako aj práca s myšlienkami. Samostatnou oblasťou je práca profesionálov  v oblasti posilňovania vlastnej kreativity, zameranosti, relaxácie a sebazáchovy.

  • Psychohygiena a obnovovanie zdrojov
  • Skupinová dynamika ako energizer kouča.
  • Sebauvedomenie a sebareflexia.